00

Cart

НачалоГаранция

Гаранция

  1. Правото да решава за гаранционните претенции е на Дистрибутор. Tова не ограничава правото на клиента да се ползва от разпоредбите на българското законодателство за искове и претенции към договорната си страна по договора за продажба.
  2. Претенциите в рамките на гаранционния срок се предявяват към дилър на Дистрибутор, който можете да намерите тук.

Дистрибутор разрешава претенции за безплатна замяна, демонтаж и монтаж на части, за които е доказано, че поради материален дефект и/или неточна изработка са станали неизползваеми и нарушават възможността за обичайна употреба и функционалност на машината. Изделието се приема за рекламация във вида, в който е възникнал дефекта, окомплектовано за работа. Диагностика, гаранционно обслужване и ремонт се извършват само в оторизирани сервизи на фирмата.

  1. Извън покритието на гаранцията попадат частите, които в следствие на неправилна употреба или неправилен ремонт, поради недостатъчна и/или неправилна поддръжка, работа без или със силно замърсени филтри или в следствие на нормалното износване (например: консумативи) са станали неизползваеми. Не попадат в обсега на гаранционното покритие машини, които са видимо претоварвани и експлоатирани в условия, не отговарящи на класа, за който са проектирани. По-подробни обяснения за това можете да намерите в инструкцията за експлоатация, особено в глава „Намаляване на износването и избягване на повреди“. Инструкцията за експлоатация е неразделна част от гаранционните условия. Подлежат на гаранционно обслужване само машини, за които клиентът е потвърдил с подписа си получаването на инструкцията за експлоатация и е спазил точно указанията за експлоатация, поддръжка и поправка.
  2. Гаранцията не обхваща: свещи, инструменти, влизащи в окомплектовката; пили; направляващи елементи /водещи шини, ролки и др./; тампони и амортисьори; въже на стартера, стартерна ролка, стартерна пружина и палци на стартера; водещи колела и рингове; задвижващи части и валове; изключвател на запалването; уловител на веригата и капак на водещото колело; ауспух; уплътнения и гарнитури; филтри; други режещи и задвижващи елементи.
  3. Клиентът губи правото на гаранция в случай на: неспазване на указанията в инструкцията за обслужване, поддръжка, експлоатация и съхранение; извършване на действия извън посочените в инструкцията, също и когато е правен опит за отстраняване на повреда или изменение на конструкцията на изделието или на отделни негови части от други неупълномощени лица, включително и неупълномощени сервизи; когато повредата е получена при транспорт или в резултат на небрежно отношение; използвани са резервни части или консумативи на друга фирма; механично увреждане на изделието; след изтичането на гаранционния срок.